• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

RESTRICTED WATER SUPPLY FOR ENDUMENI AREA

The past couple of weeks we have had a high-water consumption rate and a drop in the river flow, as a result we have no option but to restrict the Endumeni Local Municipality water supply from 9pm to 4am each night as of the 22nd May 2017. The full complement of Tayside water supply will be purified and supplied, however, the supply from the Verdruk dam will be closed and will no longer supplement Tayside as was the case for the past couple of weeks. The reason for this is to save the available local dam water for the coming winter months.

Dam levels are still low with the Donald McHardy dam is at a disappointing 9.9%, Verdruk dam is 58%, Preston Pan is 34% and the Tom Worthington dam is 87%. Therefore, should the Buffalo River flow deteriorate during the coming winter months, Tom Worthington dam will be the back-up supply source.

Communities are urged to use water sparingly as the draught is not over yet.Water is life! Save Water Now!

________________________________________________________________________________________

Kusukela emasontweni amaningi edlule sibhekene negwadla yokusetshenziswa kwamanzi ngokweqile ekubeni nemimfula yethu esiphakela amanzi izinga layo lehlile ngenxa yesomiso, lokhu kusibeka esimweni esingeke sakwazi ukusilawula sokuhlaselwa yisomiso. Yingakho sithatha isinqumo sokunciphisa izinga lokusetshenziswa kwamanzi ngaphansi kukaMasipala Endumeni kusukela ehoreli lesi-9pm kuya kwelesi-4am kusukela mhla zingama-22 May 2017.Isakhiwo sokuphehlwa kwamanzi saseTayside sizoqedwa ukwakhiwa bese silungela ukusebenza, yize kunjalo isiphehla manzi sedamu iVerdruk sizovalwa singabe sisaphakela iTayside njengoba bekunjalo ekuqaleni. Uyaziswa umphakathi ukuthi konke lokhu kwenziwa ukonga le ngcosana yamanzi asele njengoba kungena ubusika nezulu lingeke lisana.

Namanje amanzi emadanyini ehle kakhulu njengoba idamu iDonald McHardy lona lehle ngokweqile likumaphesenti angu-9.9. IVerdruk yona ikumaphesenti angama-58, iPreston Pan ikumaphesenti angama-34 neTom Worthington ikumaphesenti angama-87. Lokhu kusho ukuthi uma kungenzeka izinga lamanzi lomfula iBuffalo lehla kulobu busika idamu iTom Worthington yilo elizokwazi ukuphakela umphakathi amanzi njengoba lona libonakala lisengcono ngokwesimo samanzi.Umphakathi uyacelwa ukuba usebenzise amanzi ngokucophelela njengoba isomiso singakapheli futhi nezulu lingazokuna ngenxa yokuthi sesingena ebusika. Amanzi Ayimpilo! Gcina Amanzi Manje!

Lesi saziso sikhishwa wuMkhandlu kaMasipala uMzinyathi.

VISION

A dynamic, and viable district that promotes good governance,intergrated and sustainable development

MISSION

We are a united family of municipalities that champions service delivery through co-operative governance and public participation.

CORE VALUES

Commitment ,Excellence, Customer Focus, Innovation, Trust, Transparency, Intergity

KEY DEVELOPMENTAL PRIORITIES

 1. Water
 2. Sanitation
 3. Electricity
 4. LED: 1. Education and Skills Development
 5. Access Roads
 6. Environmental Management: 1. Refuse Removal 2.Regional waste sites
 7. Leadership and good governance: 1. Anti corruption 2. Sound financial Management
 8. HIV/Aids
 9. Special Programmes-(Operation Sukuma Sakhe-Cutting Across)
 10. Housing Development

"THUTHUKA MZINYATHI"